0121-03

مبارک شه! SEC E9 مهمو پري ماشین د سرو زرو جایزه وګټله

د "MEI جایزې" موخه یې د "په چين کې جوړ شوی" چې دوی نه پوهیږي، چې په چين کې د نوي ارزښتونو ولټوي، ترڅو د صنعت د نوښت او بدلون وهڅول شي، او د تشيخص په چین زياته ارزښت د زياتوالي لپاره مرسته د ښکلا نندارې ته.
نور
نور
نور